CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA A INNOWACJA

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 14.02.2018

Konferencja Zmieniamy Polski Przemysł jak co roku dała szansę na dyskusję o jego kierunkach rozwoju. Panel dyskusyjny dotyczący przemysłu obronnego był miejscem rozważań na temat roli innowacji w Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Innowacja to słowo „wytrych” ostatnich lat. Innowacyjna jest gospodarka i przedsiębiorstwo.

Czy innowacja jest celem przedsiębiorstwa? Czy istnieją przedsiębiorstwa nieinnowacyjne?

Zacznijmy od przypomnienia celu ekonomicznego: „Celem przedsiębiorstwa jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku dóbr i usług i stałe zwiększanie wytwarzanej przez przedsiębiorstwo wartości dodanej”. Cel ten w gospodarce osiąga się za pomocą takich narzędzi jak: poprawa produktywności, innowacyjność i procesu. Poprawa produktywności dotyczy metod porządkujących produkcję. Te metody to, w dużym uproszczeniu, porządek w miejscu pracy i harmonogramowane działanie. Poprawa procesu to stosowanie nowych, tańszych technologii.
Czym jest więc innowacja?
Innowacja to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych. Termin wprowadzony przez J. A. Schumpetera. Jest to wynalazczość lub racjonalizacja. Słowo Innowacja zagościło na stałe do naszego słownika.
Jak klasyfikuje innowację teoria Przyszłości Wytwarzania?
Wyróżniamy trzy rodzaje innowacji: inkrementalną, równoległą lub transformacyjną. Innowacja inkrementalna jest najczęściej spotykana. Często nazywamy ją racjonalizacją. Innowacja równoległa to taka, która pozwala na znalezienie nowego zastosowania dla już istniejącego produktu. Przykładem innowacji równoległej jest tablet. Tablet to przecież powiększony smartfon. Dziś używamy jednocześnie obu urządzeń. Oznacza to, że każdy użytkownik obu urządzeń zapłacił za pomysł dwukrotnie. Innowacja transformacyjna to wynalazczość. Efektem wynalazczości jest rozwiązanie które nie było znane.
Wynalazki nie powstają jako efekt pracy pojedynczych ludzi. To efekt pracy grup innowatorów i inżynierów. Zespołów ludzi kreatywnych wspieranych przez sponsorów. Tylko około 10% rozwiązań innowacyjnych to przykłady wynalazków. Innowacyjność Transformacyjna przynosi największą wartość dodaną, ale pod warunkiem, że zostanie zaimplementowana. Jest ona obarczona dużym ryzykiem, ponieważ często wymaga wykreowania potrzeby u odbiorcy. Wynalazek, który przerasta wyobrażenia odbiorcy nie zostanie zaadoptowany.
Przykładem sukcesu innowacyjności transformacyjnej jest wynalezienie samochodu. Zastąpił on całkowicie transport konny.
Celem jest gospodarka zyskowna, dająca wartość dodaną. Innowacja jest narzędziem umożliwiającym jego osiągnięcie. To dlatego należy inwestować w polskie łańcuchy wartości dodanej. Innowacyjność jest inwestycją wartą ryzyka. Innowacyjność to koszt, który powiększa szansę firmy na zwycięstwo na rynku konkurencyjnym. Dobra, trafiona innowacja gwarantuje sukces.

Pytanie „Czy firma jest firmą innowacyjną” obraża osobę wywołaną do odpowiedzi. Firma, która nie myśli o rozwoju swoich produktów jest skazana na porażkę.
Zastanówmy się jeszcze, dlaczego przemysł obronny jest motorem innowacyjności?
Przemysł obronny ma jeden typ odbiorcy produktów – armię. Armia jest dużym doskonale zorganizowanym odbiorcą, który może dobrze zdefiniować problem i potrzebę jego rozwiązania. To dlatego przemysł obronny jest zwykle motorem innowacji które potem są adoptowane dla potrzeb gospodarki cywilnej.
Powszechna komunikacja, która jest domeną Czwartej Rewolucji Przemysłowej w armii jest dobrze rozwinięta. Przyszłość wytwarzania ma swoje źródło w rozszerzeniu komunikacji na ośrodki przemysłu obronnego. Narodowy przemysł obronny oparty o polski łańcuch wartości dodanej jest warty inwestycji i wsparcia jego rozwoju. Musi opierać się on o dobrze rozwinięte i wspierane działy rozwoju. Motorem układu jest nie sprzedaż produktu, ale rozwiązania, które powstaje na skutek analizy potrzeb i właściwych definicji problemów końcowego odbiorcy.