NADZIEJA DLA POLSKICH FIRM Z KAPITAŁEM POLSKIM

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 07.02.2018

29 stycznia br. odbyła się w Sejmie konferencja „Związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”. Organizatorami byli Klub Kukiz’15 oraz Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych. W konferencji oprócz reprezentacji przedsiębiorców i ich związków brali udział posłowie i przedstawiciele rządu. Konferencji przewodniczył poseł Jarosław Sachajko.

Organizatorzy zaprezentowali tezę, że pomimo 28 lat transformacji ustrojowej w Polsce nie wykształciły się struktury gospodarcze właściwe dla współczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki rynkowej.
Zdaniem organizatorów związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej, oparte na produktowym łańcuchu wartości dodanej, stojące m.in. za sukcesami rozwiniętych gospodarek Dalekiego Wchodu, w porównaniu do organizacji gospodarczych o strukturze hierarchicznej i integracji kapitałowej, jak np. spółki prawa handlowego działających w łańcuchu dostaw, są zdolne do tworzenia produktów niższym kosztem oraz z wyższą wartością dodaną.

Jan Sposób, Józef Kamycki oraz dr Marcin Halicki zaprezentowali „umowy wspólnego działania” zdefiniowane prawnie w „Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości finansowej nr 11 – wspólne ustalenia umowne, nie zaimplementowanym dotąd w polskim prawie. Umowy takie są wartością szczególną. W umowach tych każdy z interesariuszy ma prawo do „udziałów ze sprzedaży”, proporcjonalne do poniesionych kosztów. Koszty te muszą być przed wszystkimi wspólnikami ujawnione i udokumentowane. W ten sposób zostaje wyłączony mechanizm „pompowania ceny” egoizmem wspólników. O jakość i asortyment dbają wszyscy, radykalnie zmniejszają się potrzeby pożyczkowe. Dodatkowo, zastosowanie odwróconego łańcucha płatności zmusza wszystkich uczestników wspólnych ustaleń umownych do walki o ostateczny sukces rynkowy produktu. Rodzą się silne więzi o charakterze nieformalnym, które są wartością samą w sobie. Związki gospodarcze o strukturze sieciowej nie tworzą nowego bytu prawnego zatem nie muszą tworzyć wspólnego kapitału i organów nimi zarządzających. Nie muszą być zatem nigdzie rejestrowane. Do swego działania wykorzystują zdolności prawne zrzeszonych podmiotów. Któryś ze wspólników musi przyjąć na siebie obowiązki koordynatora przedsięwzięcia, inny – wytwórcy końcowego, a jeszcze inny podmiotu sprzedająco-rozrachunkowego. Zakresy obowiązków i odpowiedzialności wspólnicy muszą ustalić w „umowie wspólnego działania”
Dr Dariusz Grabowski podał myśl, na przykładzie Klastra Polska Natura, uczynienia wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych pomiędzy rolnikami, przetwórcami oraz handlem podstawą nowego ustroju rolnego.
Niżej podpisany mówił z kolei o inkubacji polskich łańcuchów wartości dodanej jako podstawowym dla podmiotowości gospodarczej elemencie polskiej reindustrializacji, w kontekście projektu ustawy fundacja Polskiego przemysłu Przyszłości, wskazując na liczne niedociągnięcia obecnej postaci tego projektu. W przedmiocie tym wywiązała się dyskusja z Zastępcą Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Technologii i Innowacji Beatą Lubos. Finalnie Pani Podsekretarz Stanu zadeklarowała wsparcie swojego resortu w dialogu z Ministerstwem Finansów w kwestii dotyczącej dopuszczenia fakturowania „udziałów ze sprzedaży” oraz w zaproszeniu przedstawicieli Konfederacji na posiedzenie Rządowego Zespołu ds. Polityki Klastrowej.
W zakończeniu poseł Jarosław Sachajko zadeklarował zapoznanie i rozpoczęcie szerszej dyskusji na temat przedmiotowej koncepcji biznesowej, wśród szerszego grona parlamentarzystów.
Pełniejsze podsumowanie Konferencji wraz z prezentacjami i wystąpieniami jej uczestników znajduje się na stronie Rady.