KAPITAŁ POLONII – NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 13.12.2017

Polonia to miliony osób posiadających unikatowe doświadczenia, cenną wiedzę oraz kapitał, których tak bardzo potrzebuje Rzeczpospolita.

Celem programu Rady Gospodarczej SWS realizowanego pod nazwą Kapitał Polonii jest zmierzenie się z tematem, jak zachęcać Polaków oraz osoby pochodzenia polskiego żyjących za granicą do inwestowania w Polsce lub innej formy aktywności gospodarczej, związanej z Ojczyzną. Temat ten ma doniosłe znaczenie zarówno ekonomiczne jak i społeczne.

Wprowadzamy go dzisiaj pod dwoma hasłami: „Dlaczego potrzebujemy Kapitału Polonii” oraz „Polska jako miejsce do inwestycji”.

W dniu 5 grudnia br w Warszawie odbyła się organizowana przez RGSWS Konferencja, która miała służyć omówieniu narzędzi i zachęt aby ten potencjał w pełni wykorzystać.
Konferencję poprzedziło spotkanie w dniu 3 grudnia z Polonią w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu

Jako wynik chcieliśmy uzyskać i przedstawić konkretne propozycje dotyczące budowania swego rodzaju gospodarczego mostu między społecznością polonijną a Polską.

Niniejszy felieton ma służyć jednakże nie tyle podsumowaniu przebiegu konferencji, przygotowywanemu skądinąd niezależnie, ile refleksji, w jakim kierunku powinny iść dalsze, odnośne działania zaangażowanych w temat podmiotów, w tym Rady.

W tym kontekście postrzegać można naszą konferencję jako swoisty wyzwalacz i starter którego celem, zarówno poprzez głosy wybrzmiałe na spotkaniu jak i następcze przemyślenia i refleksje, było bardziej uświadomienie sobie problemów z którymi powinniśmy się racjonalnie zmierzyć w dalszych działaniach niż odpowiedź na wszystkie najważniejsze pytania, związane z jej tematem.

Patrząc z tej perspektywy wypada mi stwierdzić, że odpowiedzi na takie pytania nie uzyskaliśmy i nie mogliśmy uzyskać z podstawowego powodu, jakim jest niezakończony jeszcze proces określania z jednej strony przestrzeni potencjału Polonii a z drugiej odpowiedniego dlań obszaru inwestycyjnego w Polsce. Przeprowadzone spotkanie postrzegam jednakże jako niezwykle cenny impuls w tym kierunku wniesiony przez jego uczestników, którym bez wyjątku za to serdecznie dziękuję.

W tym kontekście dobór narzędzi i zachęt do wykorzystania potencjału Polonii jawi się w pewnym sensie jako zadanie wtórne, nie pierwotne. W niniejszym felietonie pragnę więc skoncentrować się na tym zadaniu pierwotnym. Jego elementem krytycznym jest odpowiedź na fundamentalne pytanie, jawnie nie zadane na konferencji: Dlaczego Polonia potrzebuje nas?

Zlekceważenie tego pytania mogłoby w perspektywie spotkać się z opinią, że Polonia traktowana jest przez nas, żyjących w kraju, jako swoisty element układanki gospodarczej a nie jako żywy, koronny podmiot całości przedsięwzięcia.

Polonia potrzebuje nas nie tylko ze względów ekonomicznych i społecznych ale także, a niejednokrotnie przede wszystkim, ze względów emocjonalnych i patriotycznych. Nikt lepiej niż Polonia nie wie, czym jest tęsknota za krajem ojczystym, postrzeganym niejednokrotnie w sposób bardzo idealistyczny, oraz niespełniona potrzeba bliskiej więzi z nim. Patrząc z tej perspektywy zróbmy jako krajowi interesariusze przedsięwzięcia ze swojej strony wszystko, abyśmy dorośli do tych marzeń i pragnień.

Dlatego też deklaruję dołożenia jeszcze większych starań w kierunku najważniejszej platformy integrującej nas wszystkich, jaką jest patriotyzm a szczególnie patriotyzm gospodarczy. Wierzę przy tym głęboko, że nasza inicjatywa jaką jest racjonalny patriotyzm gospodarczy, nakierowana na narodową polską przedsiębiorczość będzie w tym zbożnym dziele znaczącą pomocą.